ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY NA WYKONANIE MYCIA I ODGRZYBIANIA ELEWACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. WILANOWSKA 4,6,8 W GIŻYCKU

 

 

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY

NA WYKONANIE MYCIA I ODGRZYBIANIA ELEWACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. WILANOWSKA 4,6,8 W GIŻYCKU

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania.
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Administrator Sp. z o. o. , ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko
  tel: 87 428 25 80, e-mail: admkomunalny@wp.pl
  Strona internetowa: http://www.administrator-gizycko.pl, zakładka: przetargi/zapytania ofertowe
  Dokumentację niniejszego zadania zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego; przy czym za „zamawiającego” należy rozumieć podmiot (Administrator sp. z o. o.) zamierzający w pierwszym rzędzie ustalić cenę „przedmiotu zamówienia” i w dalszej kolejności dopuszczający możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji dysponowania przez Gminę Miejska Giżycko środkami na realizację zadania w kwocie wynikającej z najkorzystniejszej oferty.
 2. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego w punkcie III, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwa starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji dysponowania przez Gminę Miejską Giżycko środkami na realizację zadania w kwocie wynikającej z najkorzystniejszej oferty.

III. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie mycia i odgrzybiania elewacji budynków komunalnych przy ul. Wilanowska 4,6,8 w Giżycku.

– Wilanowska 4 – powierzchnia mycia – 387 m2

– Wilanowska 6 – powierzchnia mycia – 498 m2

– Wilanowska 8 – powierzchnia mycia – 663 m2

 

 

 1. Zakres prac:
 2. a) zabezpieczenie terenu i roślin na terenie prac
 3. b) położenie na elewację środka myjącego APC OUT Tenzi.
 4. c) gorącowodne mycie ciśnieniowe w temperaturze 60-80 stopni w zależności od potrzeb.
 5. d) spłukanie elewacji czystą wodą
 6. e) położenie środka grzybobójczego MOSS Tenzi.
 7. f) ręczne umycie zewnętrznej powierzchni okien i drzwi.

UWAGA: należy wyłączyć z mycia ścianę szczytową z muralem w budynku Wilanowska 4.

 1. Termin wykonania zamówienia:
  Termin realizacji zamówienia do dnia: 31.07.2021r.V. Warunki płatności:
  Płatność przelewem po dokonaniu protokolarnego końcowego odbioru robót na podane przez Wykonawcę konto na fakturze. Termin zapłaty faktury: do 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru robót).VI. Okres gwarancji.
  Minimum 24 miesiące od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

VII. Opis sposobu złożenia oferty
1) Oferta winna być sporządzona na lub zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.
2) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2021r. do godziny 12:00 w formie (do wyboru):
– pisemnie (listownie) na adres: Administrator Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko
– w wersji elektronicznej (zeskanowany podpisany formularz oferty) na adres e-mail: admkomunalny@wp.pl
7) Osoby do kontaktu: Tomasz Fatyga
Tel: 87 428 25 80, w godzinach od poniedziałku do piątku: 9:00 – 14:00.

VIII. Kryterium wyboru oferty:
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 • najniższa cena oferty- 100 %.

Sposób oceny oferty:

– najniższa cena jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

 

Cn

Wp= ——— xR                                  Cn= CW4 + CW6 + CW8

Cof

gdzie:

Wp – Wartość punktowa

Cn – najniższa proponowana cena brutto

Cof – cena brutto oferty badanej

R – ranga (100)

 1. Do oferty należy załączyć:
  – Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” – załącznik do zaproszenia

W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie pisemnie poinformowany w terminie 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert o miejscu i terminie podpisania umowy, zaś zestawienie złożonych ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http://www.administrator-gizycko.pl za datę pisemnego poinformowania uznaje się wysłanie w tym terminie przez Zamawiającego informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym drogą pocztową listem poleconym. Niezależnie od powyższego Zamawiający poinformuje o fakcie wyboru oferenta, którego oferta została wybrana drogą mailową lub telefonicznie, jeżeli oferent zamieści nr kontaktowy lub adres e-mail w formularzu ofertowym.

 1. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Sp. z o. o. z siedzibą w Giżycku, ul. Pocztowa 3.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 powołanego wyżej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ze zm.
3.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Administrator Sp. z o. o.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
6.W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
8.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Ja/My niżej podpisani …………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr tel. kontaktowego:

Adres e-mail:*

składamy niniejszą ofertę  na wykonanie mycia i odgrzybiania elewacji budynków komunalnych przy ul. Wilanowska 4, 6, 8 w Giżycku.

 

L.P Adres budynku Powierzchnia mycia w m2 Koszt netto za 1 m2 Wartość brutto
1. Wilanowska 4 533
2. Wilanowska 6 387
3. Wilanowska 8 663
4. RAZEM

 

Termin realizacji zamówienia – ……………………………………r.

Ponadto oświadczamy, iż:

 • Oferta jest ważna 30 dni od daty złożenia.
 • W przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 • Posiadamy doświadczenie i stosowne uprawnienia niezbędne do realizacji zlecenia.

 

……………………………………………..                                                                                                   miejscowość i data

…………………………………………………………………………………….

Pieczęć i podpis Wykonawcy

lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 

*dobrowolność wypełnienia, służy do celów kontaktowych w zakresie poinformowania o wyborze oferty oraz następnie jej realizacji.

 

 

ogłoszenie o wyniku postępowania- mycie elewacji Wilanowska 4,6,8

 

rozeznanie cenowe- mycie elewacji- Wilanowska 4,6,8