opublikowano dnia 18 września 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Utwardzenie terenu wokół budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie utwardzenia terenu przy budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 zgodnie z mapką przedstawioną w załączniku.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy
: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0210-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 17.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie utwardzenia terenu wokół budynku:

– zebranie ok. 40cm wierzchniej warstwy gruntu (pod nadzorem archeologicznym)

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 25cm

– ułożenie płyt ażurowych oraz kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5cm (umiejscowienie zgodnie z załączoną mapką)

– osadzenie krawężników i obrzeży

– zakup i osadzenie znaków drogowych (zgodnie z załączoną mapką)

– uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

 

UWAGA: Ostateczny termin prac należy ustalić z osobą sprawującą nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi.

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac oraz okres gwarancji na wykonane prace.