opublikowano dnia 4 czerwca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont kominów ponad dachem budynku przy al. 1 Maja 4a w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu kominów ponad dachem budynku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1806-2024r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 4A.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Remont 8 kominów nad dachem o wymiarach :

NR1 – 0,44×4,34; hśr= 0,8 [m]

NR2 – 0,71×5,48; hśr= 0,74 [m]

NR3 – 0,42×3,19; hśr=2,42 [m] + 0,42×1,09; hśr=0,57 [m]

NR4 – 1,16×2,66; h1= 0,74 [m] h2= 2,88 [m]

NR5 – 0,44×3,47; hśr=2,44 [m] + 0,44×1,08; hśr=0,59 [m]

NR6 – 0,70×5,06; hśr= 0,77 [m]

NR7 – 0,42×3,28; hśr=2,44 [m] + 0,44×1,08; hśr=0,59 [m]

NR8 – 0,45×3,80; hśr= 0,82 [m]

Zakres prac:

– skucie luźnych tynków

– wykonanie nowych czap betonowych z kapinosami – przy wykonaniu czap należy przewidzieć wykonanie docieplenia styropianem o gr. 5cm w przyszłości

– przemurowanie górnej warstwy cegieł ścian kominów

– przemurowanie zdegradowanych elementów ścian na części kominów

– przemurowanie komina nr 4 na wysokości ok. 1,2m oraz wykonanie czapy kominowej całkowitej, zaślepiającej wyloty

– wykonanie nowych obróbek blacharskich przyściennych z blachy ocynkowanej

– dostarczenie protokołu kominiarskiego z odbioru wykonanych prac

– demontaż i ponowny montaż anten oraz istniejących nasad kominowych

– montaż demontowalnych siatek na wlotach przewodów kominowych

uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały