opublikowano dnia 22 lutego 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie budowa wiaty śmietnikowej WM Konarskiego 18

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0703-2024r. do godz. 1200 z uwzględnieniem wycen na poszczególne zadania i warianty.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 18
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

 1. Zakres robót obejmuje:

  wykonanie wiaty śmietnikowej o wymiarach 4,6 x 3,8m,

  wiata konstrukcji stalowej z profili stalowych ocynkowanych

  poszycie ścian panele z z siatki zgrzewanej z pasem blachy trapezowej szer. 120cm umieszczonym na całym obwodzie wiaty, na wys. 30cm ponad gruntem, w kolorze grafitowym,

  dach wiaty jednospadowy pokryty blachą trapezową w kolorze grafitowym

  – pod słupkami stalowymi planuje się wykonanie stóp betonowych o wym. 24x24x24cm posadowionych na głębokości 24cm względem wierzchu istniejącego utwardzenia z kostki betonowej

– wkładki i komplet kluczy do bloku Konarskiego 18 – kluczy: 24 sztuk

dodatkowo: 4szt. – łącznie 28szt. )

– tablica z nazwą Wspólnoty,

– wycięcie krzewów w miejscu docelowego chodnika,

– wykonanie podłoża wiaty z kostki betonowej na podbudowie z pospółki i podsypce cementowo-piaskowej

– wykonanie chodnika z kostki betonowej 6cm, na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem

Załącznikami do zakresu robót jest szkic planu zagospodarowania, pozwolenie konserwatorskie oraz rzut i widok wiaty.

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.