opublikowano dnia 30 listopada 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie budowa wiaty śmietnikowej WM Pocztowa 1 oraz Konarskiego 16

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1411-2023r. do godz. 1200 z uwzględnieniem wycen na poszczególne zadania i warianty.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 16, Pocztowa 1.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

 1. Zakres robót obejmuje:

  wykonanie wiaty śmietnikowej o wymiarach 4,5 x 3,6m,

  wiata konstrukcji stalowej z profili stalowych ocynkowanych

  poszycie ścian panele z z siatki zgrzewanej z pasem blachy trapezowej szer. 120cm umieszczonym na całym obwodzie wiaty, na wys. 30cm ponad gruntem, w kolorze grafitowym,

  dach wiaty jednospadowy pokryty blachą trapezową w kolorze grafitowym

  – pod słupkami stalowymi planuje się wykonanie stóp betonowych o wym. 24x24x24cm posadowionych na głębokości 24cm względem wierzchu istniejącego utwardzenia z kostki betonowej

  – wkładki i komplet kluczy do każdego boksu, (Pocztowa 1 – kluczy: 3 sztuki,
  Konarskiego 16 – kluczy: 30 sztuk

  dodatkowo: 4szt. – łącznie 37szt. )

  – tablica z nazwami Wspólnot,

  Załącznikami do zakresu robót jest szkic planu zagospodarowania oraz rzut i widok wiaty.

  Prace muszą być prowadzone w uzgodnieniu z inspektorem Orange, z powodu występowania przewodów telekomunikacyjnych.

 2. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 5. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.