opublikowano dnia 27 marca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Częściowa wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie Częściowa wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego od lokalu nr 2 do leżaka w piwnicy w budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Giżycku zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
0304-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 24.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

  1. Zakres robót obejmuje : częściowa wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego od lokalu 2 do leżaka w piwnicy,

    minimalna średnica przekroju elementów wymienianych – 100mm. Przejścia instalacji przez ściany należy zabezpieczyć w rurach osłonowych. Należy odtworzyć zabudowę pionu w częściach wspólnych.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz określać termin zakończenia prac oraz okres udzielonej gwarancji.
  3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.