opublikowano dnia 10 maja 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Demontaż komina wraz z uzupełnieniem połaci w budynku przy ul. Mazurskiej 2 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie demontaż komina oraz uzupełnienie połaci dachowej w miejscu zdemontowanego komina zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2405-2024r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Mazurska 2.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Demontaż komina:

– demontaż metalowej części komina oraz jego elementów wsporczych, mocowanych do połaci,

– rozebranie czepy betonowej i części murowanej komina ponad dachem do poziomu umożliwiającego uzupełnienie połaci dachowej,

– demontaż obróbki blacharskiej istniejącego komina,

– utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach

Uzupełnienie połaci po rozebraniu komina:

– uzupełnienie deskowania oraz folii paroizolacyjnej

– uzupełnienie łat/kontrłat,

– uzupełnienie poszycia dachu z dachówki ceramicznej

– utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały oraz protokół kominiarski z odbioru prac.