opublikowano dnia 23 maja 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Docieplenie  ściany szczytowej wschodniej w budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia styropianem ściany szczytowej wschodniej zgodnie z zakresem opisanym poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
06-06-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 6.

Zakres prac:

dopełnienie formalności w związku z prowadzeniem prac na terenie nie należącym do wspólnoty

demontaż i ponowny montaż tabliczek adresowych (1 szt.)

– zabezpieczenie stolarki przed uszkodzeniami i zabrudzeniami

usunięcie luźnych tynków

docieplenie ścian szczytowych styropianem grafitowym o gr. 15cm (λ=0,031 W/mK) wraz z narożnikami do 1m zachodzącymi na ściany sąsiadujące

kołkowanie styropianu (6szt./m2, w narożnikach 8szt/m2)

– wykonanie warstwy kleju wraz z wtopieniem siatki

położenie warstwy tynku silikonowego typu „baranek” wraz z uprzednim gruntowaniem (kolor w uzgodnieniu z zarządem)

– wymiana parapetów na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze białym

docieplenie glifów okiennych i drzwiowych

– wycięcie fragmentów osłon plastikowych balkonów, które będą kolidować z ociepleniem

– montaż obróbek blacharskich na balkonach w miejscach styku ze styropianem

– wykonanie cokolików na balkonach

– wymiana obróbek blacharskich dachu

– utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach

Informacje szczegółowe:

Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  1. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  2. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.
  3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  4. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac
  6. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.