opublikowano dnia 28 grudnia 2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Docieplenie elewacji szczytowej północnej w budynku przy ul. Kętrzyńskiego 2 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie docieplenia elewacji szczytowej północnej w budynku przy ul. Kętrzyńskiego 2 w Giżycku  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1101-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kętrzyńskiego 2.

Administrator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

– demontaż istniejącego docieplenia

– demontaż obróbek z blachy oraz dachówki przypór i gzymsów

– demontaż i ponowny montaż rur spustowych wraz z przebudową jej elementów z uwzględnieniem planowanego docieplenia

wykonanie ocieplenia w systemie ETICS ściany szczytowej wraz z kominem styropianem gr. 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ nie większym niż wynosi 0,033 W/mK

wykonanie ocieplenia w systemie ETICS przypór ściany szczytowej styropianem gr. 10cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ nie większym niż wynosi 0,033 W/mK

– wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (przyścienne na połączeniu połaci sąsiadującej zabudowy parterowej, gzymsy, wierzch przypór, docieplenie komina)

– wykonanie tynków elewacyjnych silikonowych barwionych w masie lub malowanych farbami silikonowymi w kolorze istniejącym

wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

 

 

 

Informacje szczegółowe:

  1. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

  6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.