opublikowano dnia 18 kwietnia 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 4 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 3004-2024 r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Starostwo Powiatowe w Giżycku.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

 1. Wymiana nawierzchni schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych:

  – likwidacja pierwszego stopnia schodów na poziomie gruntu wraz z wykonaniem w jego miejscu utwardzenia z kostki betonowej gr. 6cm wraz z podbudową stabilizowaną cementem (wymagane jest wyprofilowanie nawiązujące do ciągu pieszego)

  – demontaż istniejących okładzin wraz z cokolikami

  uzupełnienie betonu i profilowanie płyty betonowej schodów i pochylni w celu prawidłowego otwierania skrzydła drzwi po wykonaniu okładziny kamiennej (wskazane jest zachowanie przejścia bezprogowego)

  – zmiana wymiarów schodów zewnętrznych (stopnie wysokości 14cm i szerokości 35cm)

  położenie płyt granitowych szarych płomieniowanych o wymiarach 40x60x2 cm na spoczniku, stopnicach i podstopniach wraz z cokolikami (istniejące cokoliki wysokości ok. 10cm) oraz na bokach pochylni

  – demontaż istniejących balustrad pochylni

  – uzupełnienie ubytków wraz z odtworzeniem elewacji w miejscach uszkodzeń powstałych podczas prac

  – uprzątnięcie terenu oraz wywóz i utylizacja odpadów powstałych podczas prac

  2. Balustrady i pochwyty – dwa warianty:

  – wariant 1: stalowe malowane proszkowo (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)

  – wariant 2: ze stali nierdzewnej

  a) Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu

  b) Poręcze przy pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie

  c) Poręcze przy pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m

  d) Balustrady przy pochylniach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych.

  e) Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m

W załączeni zdjęcia oraz szkice.

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych zgodnie z podanym wyżej zakresem w dwóch wariantach. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych oraz obmiaru.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zamawiającego.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały