opublikowano dnia 28 lutego 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Kompleksowy remont pokrycia dachu i kominów, wymiana ław kominiarskich w budynku przy ul. Nowowiejska 23 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu pokrycia dachu i kominów oraz wymiany ław kominiarskich zgodnie z przedmiarem, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
1703-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Nowowiejska 23

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nowowiejska 23 prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

1. Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowe) sporządzony na podstawie przedmiaru sporządzonego przez Zamawiającego.

2. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

3. Załączony przedmiar to jedynie materiał pomocniczy, który powinien być pomocny w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.

5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

pobierz Pliki