opublikowano dnia 4 stycznia 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Konserwacja drzwi wejściowych w budynku przy ul. Gdańska 11 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie konserwacja drzwi wejściowych  zgodnie z zakresem

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
17-01-2024 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Gdańska 11.

Zakres prac obejmuje:

– uzupełnienie ubytków w elementach drewnianych

– szlifowanie i oczyszczenie powierzchni drewnianych

malowanie lakierobejcą (liczba warstw wg zaleceń producenta, gwarancja min. 5lat)

– uzupełnienie brakujących uszczelek

– regulacja okuć i zamków (w razie potrzeby wymiana wadliwych elementów)

dwukrotne malowanie farbą olejną krat metalowych naświetla i drzwi

Informacje szczegółowe:

  1. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

  3. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

  6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac
  7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.