opublikowano dnia 23 maja 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Malowanie elewacji oraz remont zadaszenia nad wejściem w budynku przy ul. Mickiewicza 26 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie malowania elewacji oraz remontem zadaszenia nad wejściem zgodnie z opisem poniżej.

 

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
06-06-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 26.

Zakres prac:

1) Malowanie elewacji:

demontaż i ponowny montaż tabliczek adresowych,

– demontaż i ponowny montaż banerów i reklam,

– usunięcie luźnych fragmentów tynku i uzupełnienie ubytków,

– gruntowanie powierzchni elewacji,

– dwukrotne malowanie na kolor ustalony z Zarządem WM,

– wymiana kratek wentylacyjnych,

utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach

2) Remont zadaszenia nad wejściem od strony podwórka:

demontaż istniejącej obróbki blacharskiej,

– wykonanie szlichty – betonu spadkowego (wyrównanie nierówności),

– montaż obróbek blacharskich,

położenie 2 warstw papy,

– wykonanie tynku od spodu z wklejeniem siatki,

– malowanie,

– utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach

Informacje szczegółowe:

Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  1. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  2. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.
  3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  4. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac
  6. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.