opublikowano dnia 4 czerwca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Montaż dodatkowych wsporników tarasu wentylowanego z płyt granitowych przy budynku na ul. Mazurska 110 w Rydzewie

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu dodatkowych wsporników tarasu wentylowanego z płyt granitowych zgodnie z zakresem, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
21-06-2024 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Mazurska 110 w Rydzewie.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

  1. Zakres prac obejmuje:1) Demontaż i ponowny montaż płyt granitowych tarasu wentylowanego wraz z montażem dodatkowych wsporników pod środkiem każdej płyty (płyty granitowe gr. ok 4cm)

2) Powierzchnia tarasu ok. 59,3 m2

 

 

 

Informacje szczegółowe:

1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia .

3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

pobierz Pliki