opublikowano dnia 16 października 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Montaż systemowej listwy dylatacyjnej na elewacji budynku przy ul. Kombatantów 1A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  montażu systemowej listwy dylatacyjnej na elewacji budynku  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 30.10.2023 r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kombatantów 1A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuje :
  1. Montaż listwy dylatacyjnej od strony elewacji z balkonami w partii drewnianej:

  demontaż istniejącej listwy dylatacyjnej PVC

  montaż systemowej listwy dylatacyjnej elewacyjnej w partii drewnianej. Profile dylatacyjne należy wklejać na krawędziach  szczeliny przy użyciu zaprawy uniwersalnej klejącej. Profile powinny być wyposażone w paski siatki z włókna szklanego,  umożliwiające uzyskanie zakładu min 10 cm na połączeniu z siatką systemową. Od wewnątrz szczelinę dylatacyjna należy wypełnić sznurem dylatacyjny lub taśmą rozprężną.

  – wykonanie wyprawy elewacyjnej silikatowej (kolorystyka zbliżona do istniejącej elewacji) w obrębie zamontowanej listwy dylatacyjnej lub odtworzenie okładziny drewnianej

  1. Wykonanie malatury w obrębie listwy dylatacyjnej przy wjeździe do garażu podziemnego

  gruntowanie i dwukrotne malowanie w kolorze zbliżonym do elewacji

 2. Oferta powinna zawierać : oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanychoferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

– wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych

– wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

– wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac

– do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

wykonawca przekaże Inwestorowi kserokopię polisy ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.