opublikowano dnia 11 września 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Mycie elewacji budynku przy ul. Daszyńskiego 12A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie Mycie elewacji budynku przy ul. Daszyńskiego 12A zgodnie z zakresem prac stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
22-09-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Daszyńskiego 12A

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Prace należy wycenić w dwóch opcjach:

I opcja : mycie elewacji

– mycie elewacji z mchu i brudu za pomocą środków chemicznych

II opcja : mycie i impregnacja elewacji

– mycie elewacji z mchu i brudu za pomocą środków chemicznych,

– gruntowanie elewacji środkami chemicznymi zabezpieczającymi przed ponownym rozwojem grzybów i pleśni

Szacunkowa ilość elewacji wraz z cokołem i zadaszeniem nad wejściem – ok. 930 m2

Wspólnota nie zapewnia dostępu do wody i energii elektrycznej.

Informacje dodatkowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.
  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.
  5. Oferent powinien zapewnić sobie dostęp do wody i prądu we własnym zakresie.