opublikowano dnia 29 marca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Naprawa części opaski wokół budynku przy ul. Daszyńskiego 12 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie naprawa części opaski wokół budynku przy ul. Daszyńskiego 12 (od strony ogródka)  zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
0704-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Daszyńskiego 12.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuje : demontaż zapadniętej opaski na odcinku ok. 4,5m (szerokość opaski – 0,5m)

  – wykonanie nowej podbudowy

  – odłożenie kostki z rozbiórki na nową podbudowę

  uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz określać termin zakończenia prac oraz okres udzielonej gwarancji.
 3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.