opublikowano dnia 27 marca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Naprawa gzymsów od strony ul. Sikorskiego w budynku przy ul. Sikorskiego 4 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  naprawy gzymsów od strony ul. Sikorskiego w budynku przy ul. Sikorskiego 4 w Giżycku zgodnie z zakresem poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0604-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Sikorskiego 4.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

  1. Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.
  2. Naprawa ubytków i zarysowań gzymsów.
  3. Malowanie gzymsów.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac.
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

  6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami.