opublikowano dnia 4 stycznia 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Opracowanie dokumentacji kompleksowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Gdańska 11 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie  opracowania dokumentacji kompleksowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania  zgodnie z zakresem, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
11-01-2024 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Gdańska 11.

Zakres prac obejmuje:

– sporządzenie inwentaryzacji instalacji centralnego ogrzewania

projekt remontu oraz przebudowy instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania mająca na celu przywrócenie ich pełnej efektywności. Należy uwzględnić wymianę elementów wyeksploatowanych lub nie spełniających obowiązujących norm (występują niedogrzania i przegrzania części pomieszczeń).

– projekt dwustopniowej regulacji instalacji z zastosowaniem zaworów grzejnikowych z nastawą wstępną i głowicami termostatycznymi oraz zaworów podpionowych równoważących z nastawami wstępnymi

sporządzenie kosztorysu inwestorskiego prac związanych z przebudową oraz remontem instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania

Inwestor ma możliwość udostępnienia dokumentacji archiwalnej dotyczącej:

-inwentaryzacja instalacji c.o. z lutego 2000r. sporządzona przez Stanisława Zieniewicza

-projekt regulacji c.o. z lutego 2000r. sporządzona przez Stanisława Zieniewicza

Informacje szczegółowe:

  1. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej, musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

  2. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

  3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową

  4. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac
  5. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.