opublikowano dnia 5 grudnia 2023

ZAPROSZENIE

do składania ofert o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 130 000,00 PLN do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1

Nazwa zamówienia:

Prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku

od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.

ZAMAWIAJĄCY:

ADMINISTRATOR SP. Z O. O.

działający w imieniu i na rzecz

Gminy Miejskiej Giżycko

Giżycko, dnia 04.12.2023r.

I. Informacje wprowadzające

1.1. Administrator Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

a) Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b) Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.). – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

II. Zamawiający

Administrator Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

a) NIP: 845-16-66-886

b) REGON 790376220

II.A Informacja Zamawiającego dotycząca danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania,
  a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 2. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Sp. z o. o. ,ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko;

– inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest Radosław Różański z siedzibą w Giżycku ul. Pocztowa 3 e-mail: admpocztowa@wp.pl; tel.87 428 25 80.

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz art. 6 ust. 1 lit. b w celu realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 3a i 3b ustawy Pzp;

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji wynikający z odrębnych przepisów;

– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

– posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 97 ust. 1a Pzp;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania przez osobę , której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
  *
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; zastrzeżenie,
  o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

– nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1. PROWADZENIE, UDOSTĘPNIANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SZALECIE W BUDYNKU PRZY DWORCU PKP W ZAKRESIE:

– bieżącej całorocznej obsługi i sprzątania pomieszczeń WC a w szczególności :

1) Codzienne udostępnienie sanitariatów podróżnym, w godzinach nie krócej niż od 600 do 2200 . Jednocześnie Wykonawca będzie ponosił koszty związane z korzystaniem z mediów (woda i ścieki, energia elektryczna, centralne ogrzewanie- gaz),

2) Utrzymywanie pomieszczeń szaletu oraz urządzeń w nich znajdujących się w należytych warunkach sanitarno – higienicznych poprzez codzienne zmywanie przy użyciu środków dezynfekujących podłóg, urządzeń sanitarnych a co najmniej jeden raz w tygodniu mycie ścian i drzwi wewnątrz obiektu.

3) Zapewnienie odpowiedniej ilości środków higieniczno – sanitarnych, drobnego sprzętu typu kubły na odpadki, worki, miotły, wiadra itp. (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe, zapachy do wc, pisuarów oraz do pomieszczeń, a także bieżące uzupełnianie źródeł światła (żarówki, świetlówki).

4) Przeprowadzanie na własny koszt drobnych napraw i remontów typu: malowanie sufitów oraz drzwi wewnątrz obiektu jednorazowo podczas trwania umowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, naprawa zamków i wymiana szyb okiennych, żarówek w razie konieczności, usuwanie usterek urządzeń sanitarnych i sieci wodno – kanalizacyjnej w obrębie obiektu.

5) Wymiana armatury sanitarnej- umywalki, miski ustępowe, sedesy, urządzenia spłukujące, zawory umywalkowe i czerpalne w przypadku ich zniszczenia (w stopniu przekraczającym naturalne zużycie).

6) Ciągłe utrzymanie porządku i czystości na terenie wokół budynku z szaletem, tj. obmiatanie posesji, koszenie trawy, odśnieżanie i posypywaniem piaskiem.

7) Częstotliwość czynności w zależności od potrzeb: należy przez to rozumieć całodobowe bieżące utrzymanie czystości i porządku.

8) Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, BHP i ustawy o utrzymaniu czystości.

Wykonawca ma prawo pobierać opłaty za udostępnienie sanitariatów do kwoty:

Za korzystanie z wc nie więcej niż 3,00 zł od osoby,

Za korzystanie z prysznica nie więcej niż 10,00 zł od osoby.

IV. Kontakt z wykonawcami:

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest:

– Anna Koprowska – zarządca zasobów komunalnych, Administrator Sp. z o. o. w Giżycku

tel. 87 428 25 80, e-mail: anna.koprowska@administrator-gizycko.pl

V. Kryterium wyboru oferty:

a) cena – 80%

b) doświadczenie Wykonawcy- 20%

Punktacja będzie przyznawana wg punktacji wskazanej poniżej:

Firma z doświadczeniem 1 rok – 0 punktów

Powyżej 1 do 3 lat – 5 punktów,

Powyżej 3 lat do 6 lat – 10 punktów,

Powyżej 6 lat do 9 lat – 15 punktów

Powyżej 9 lat – 20 punktów,

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

1. Oferowaną cenę netto/brutto za realizację całości zamówienia obejmującą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją przedmiotu zamówienia – zgodnie z formularzem ofertowym- załącznik nr 1 do zapytania.

VII. Termin, miejsce i forma składania ofert

1. Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres Zamawiającego : Administrator Sp. z o. o. w Giżycku, ul. Pocztowa 3 w terminie do dnia 15.12.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 15.12.2023r. o godz. 10:05. Oferta powinna zostać właściwie oznaczona z dopiskiem „Prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.oraz właściwie zabezpieczona przed możliwością otwarcia przed terminem otwarcia ofert.

2. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Administratora Sp. z o. o. w Giżycku.

VII. Wykluczenie Wykonawcy

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
z postępowania wyklucza się:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na pod stawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowani środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295),jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa powyżej. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust.9.1.1. Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy (art. 7 ust. 3 powołanej ustawy).

Uwagi końcowe:

1. Zamawiający zastrzega prawo do:

1) Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,

2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz bez uzasadnienia,

3) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawcy na każdym etapie przetargu,

4) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia,

5) możliwości przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,

6) podjęcia negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

2. Oferta przygotowana jest na koszt Wykonawcy. Wykonawcy z tytułu kosztów przygotowania oraz złożenia oferty nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

IX. Załączniki:

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Wzór umowy – załącznik nr 2

3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3