opublikowano dnia 10 czerwca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont 2 balkonów w budynku przy ul. Białostockiej 22 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu 2 balkonów  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2406-2024r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Białostocka 22.

Administrator Sp. z o.o w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 4A zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

 

Zakres robót obejmuje :

 1. Balkon dolny – wymiary ok. 1,6×5,3 [m]

  – tynkowanie wraz z wtopieniem siatki – spód i czoła balkonu

 2. Balkon górny

  – zbicie luźnych tynków na słupie i belkach

  – tynkowanie słupa wraz z wtopieniem siatki (wymiary ok. 0,5×0,5 [m] )

  – tynkowanie belek wraz z wtopieniem siatki (belka 0,3×0,5×5,3 oraz 0,3×0,5×1,2 [m])

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

 1. Ilość balkonów do remontu 3 loggie (wg załącznika fotograficznego)
 2. Oferta powinna zawierać :

  – cenę ryczałtową za wykonanie remontu 2 balkonów

 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
 4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 5. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 6. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 7. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

 8. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.