opublikowano dnia 14 maja 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont 2 kominów, wymiana ław kominiarskich na systemowe, stalowe oraz miejscowa naprawa uszkodzonych gzymsów w budynku przy ul. Łuczańskiej 2 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu kominów, wymiany ław kominiarskich oraz miejscowej naprawy gzymsów w budynku przy ul. Łuczańskiej 2 w Giżycku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2805-2024r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Łuczańska 2.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

 1. Remont kominów ponad dachem – 2 szt.

  – skucie luźnych tynków i czapy betonowej

  – przemurowanie górnej warstwy cegieł ściany komina

  – przemurowanie zdegradowanych części kominów cegłą ceramiczną pełną

  – wykonanie nowych tynków z wtopieniem siatki elewacyjnej

  – wykonanie nowej czapy betonowej z kapinosami

  -wykonanie powłok malarskich w kolorze zbliżonym do pozostałych kominów farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki atmosferyczne i pleśń

  -wykonanie nowych obróbek blacharskich przyściennych z blachy ocynkowanej

  – demontaż i ponowny montaż anten i rur

  – montaż kratek zabezpieczających na wylotach kominów

-uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

2. Miejscowa naprawa uszkodzonych gzymsów – gzyms od ściany szczytowej północno-zachodniej oraz miejscowy ubytek nad wejściem do klatki schodowej (zaznaczono na zdjęciu)

– zbicie luźnych tynków na gzymsach

– uzupełnienie ubytków w gzymsach

– malowanie naprawionych gzymsów na kolor biały

-uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

3. Wymiana ław kominiarskich:

– demontaż ław kominiarskich drewnianych wraz z mocowaniem

– zakup i montaż ław systemowych, stalowych w kolorze ceglastym wraz z systemem mocowania

– montaż drabiny do wyłazu dachowego

– uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania i warianty zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały