opublikowano dnia 14 marca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont 7 kominów ponad dachem budynku przy ul. Generała Zajączka 14 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu kominów ponad dachem budynku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2803-2024r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Generała Zajączka 14.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

 1. Remont kominów nad dachem – 7 szt. (zgodnie z załącznikiem graficznym)

  – skucie luźnych tynków

  – wykonanie nowych czap betonowych z kapinosami

  – przemurowanie górnej warstwy cegieł ścian kominów

  – przemurowanie zdegradowanych elementów ścian na części kominów

  – wykonanie nowych tynków z wtopieniem siatki elewacyjnej

  – wykonanie powłok malarskich w kolorze zbliżonym do istniejącego farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki atmosferyczne i pleśń

  – wykonanie obróbek z papy gr. min 5,2 mm wokół kominów

  – wykonanie nowych obróbek blacharskich przyściennych z blachy ocynkowanej

  – dostarczenie protokołu kominiarskiego z odbioru wykonanych prac

  – demontaż i ponowny montaż anten oraz istniejących nasad kominowych

  uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

wymiary kominów części murowej:

 • nr1: 1,47m*0,72m*1,00m (dł.*szer.*wys.)

 • nr2: 1,12m*0,45m*0,95m (dł.*szer.*wys.)

 • nr3: 1,19m*0,45m*0,92m (dł.*szer.*wys.)

 • nr4: 1,14m*0,45m*0,88m (dł.*szer.*wys.)

 • nr5: 1,12m*0,42m*1,45m (dł.*szer.*wysokość średnia)

 • nr6: 1,13m*0,43m*0,84m (dł.*szer.*wys.)

 • nr7: 0,83m*0,43m*0,77m (dł.*szer.*wys.)

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały