opublikowano dnia 27 marca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont balkonów oraz murka oporowego przy wejściu do piwnicy od strony podwórka w budynku przy ul. Pionierskiej 10 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu balkonów oraz murka oporowego przy wejściu do piwnicy od strony podwórka  zgodnie z opisem poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
03-04-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Pionierska 10.

 

Zakres prac:

Zadanie 1 – Remont balkonów (4 szt.)

zbicie starego tynku na spodzie balkonów oraz obudowie po stronie zewnętrznej

wtopienie siatki elewacyjnej na spodzie i obudowie balkonów

wykonanie tynku o strukturze zbliżonej do istniejącej

malowanie spodu i ścian balkonu na kolor zbliżony do istniejącego

– sprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Zadanie 2 – Remont murka oporowego przy wejściu do piwnicy

– demontaż istniejącej obróbki blacharskiej

– oczyszczenie i malowanie istniejącej balustrady

– zbicie starego tynku

– gruntowanie i tynkowanie murka oraz ściany przyległej do schodów

– wykonanie nowej obróbki blacharskiej na murku

– demontaż i ponowny montaż uchwytów na doniczki

– sprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

 

Informacje szczegółowe:

  1. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

  6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac
  7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.