opublikowano dnia 21 czerwca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont balkonu przynależnego do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Daszyńskiego 12A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu balkonu przynależnego do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Daszyńskiego 12A w Giżycku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0507-2024r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Daszyńskiego 12A.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac remonty 1 szt. balkonu w dwóch wariantach:

a) wariant I:

-zakotwienie jednej poręczy balkonowej do ściany budynku wraz z uzupełnieniem elewacji w miejscu montażu (uzupełnienie docieplenia, położenie kleju z wtopieniem siatki, położenie tynku strukturalnego w kolorze elewacji)

– rozebranie warstw posadzek do płyty żelbetowej

– wyrównanie powierzchni płyty żelbetowej

– gruntowanie powierzchni roztworami asfaltowymi

– położenie dwóch warstw papy podkładowej termozgrzewalnej SBS gr.4mm z wywinięciem na ściany na wysokość posadzki betonowej

– wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na nowe

– uzupełnienie ubytków czół płyty balkonowej wraz z ich dwukrotnym pomalowaniem

– wykonanie posadzki betonowej mrozoodpornej ze spadkiem gr. min 4cm

– uszczelnienie dolnej krawędzi ramy drzwi balkonowych z balkonem

b) wariant II:

-zakotwienie jednej poręczy balkonowej do ściany budynku wraz z uzupełnieniem elewacji w miejscu montażu (uzupełnienie docieplenia, położenie kleju z wtopieniem siatki, położenie tynku strukturalnego w kolorze elewacji)

– rozebranie warstw posadzek do płyty żelbetowej

– wyrównanie powierzchni płyty żelbetowej

– gruntowanie powierzchni roztworami asfaltowymi

– położenie dwóch warstw papy podkładowej termozgrzewalnej SBS gr.4mm z wywinięciem na ściany na wysokość posadzki betonowej

– wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na nowe

– uzupełnienie ubytków czół płyty balkonowej wraz z ich dwukrotnym pomalowaniem

– wykonanie posadzki betonowej mrozoodpornej ze spadkiem gr. min 4cm

– uszczelnienie dolnej krawędzi ramy drzwi balkonowych z balkonem

– wykonanie hydroizolacji podpłytkowej w systemie Weber (taśmy uszczelniające, mikrozaprawy uszczelniające,)

– położenie płytek ceramicznych mrozoodpornych, antypoślizgowych na wysokoelastycznej zaprawie klejowej łącznie z cokolikami na ścianie (system Weber)

Balkon zlokalizowany na ostatniej kondygnacji o wymiarach zewnętrzny ok. 0,75×1,80m, powierzchnia balkonu ok 1,6m2 (uwzględniono powierzchnię przejścia w ścianie przed drzwiami balkonowymi).

W załączeniu zdjęcia.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na warianty zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych w konsultacji z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały oraz protokół kominiarski z odbioru prac.

 

pobierz Pliki