opublikowano dnia 23 października 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont dachu oraz kominów budynku przy ul. Białostocka 6 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu pokrycia dachu oraz kominów budynku przy ul. Białostocka 6 w Giżycku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0611-2023r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Białostocka 6.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

– rozebranie pokrycia dachowego o powierzchni ok. 330 m2 z dachówki i gąsiorów

wymiana łat i kontrłat z tarcicy pokrytej impregnatami ogniochronnymi i biochronnymi

– wymiana zdegradowanego deskowania o powierzchni ok. 15% powierzchni dachu, wymieniane deskowanie pokryta impregnatami ogniochronnymi i biochronnymi

– montaż membrany wysoko paroprzepuszczalnej na deskowaniu

– wymiana obróbek blacharskich dachu na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia: krokwie koszowe, pas nadrynnowy, wiatrownice, obróbki przyścienne, parapety zewnętrzne lukarn

-wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej oraz montaż nowych na lukarnie od strony podwórka (rury spustowe na połączeniach z kanalizacją deszczową wyposażone w czyszczaki)

-krycie dachu dachówką zakładkową typu esówka oraz gąsiorami w kolorze ceglastym nad główną połacią i lukarną od strony ul. Górna

– wykonanie pokrycia z blachodachówki w kolorze ceglastym nad lukarną od strony podwórka

– montaż grzebienia okapowego

– wymiana wyłazu dachowego na rozwierny z ogranicznikiem otwarcia o wymiarach ok 55x75cm wraz z wykonaniem drabiny z tarcicy

– montaż systemowych nasad kominowy zintegrowanych z dachówkami na wylotach kanałów wentylacyjnych i wywiewek kanalizacyjnych

– kominy: wykonanie nowych czap betonowych, demontaż i ponowny montaż wywiewek, przemurowanie zdegradowanych elementów murowych, skucie i wykonanie nowych tynków z wtopieniem siatki, wykonanie nowej malatury, montaż siatek demontowalnych na wylotach przewodów kominowych

– skucie luźnych tynków, uzupełnienie ubytków w gzymsach okapowych oraz pomalowanie ich całej powierzchni

– montaż systemowych elementów komunikacji dachowej z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia umożliwiających dostęp do kominów murowanych (montaż ław kominiarskich wzdłuż kalenicy oraz ławy pod wyłazem i stopni kominiarskich)

– remont ścian lukarny od strony podwórka: skucie tynków, montaż płyty OSB-3 gr. min 20mm, montaż styropianu gr. 10cm, wykonanie tynku cienkowarstwowego z wtopieniem siatki w warstwie kleju

– wymiana dwóch okien owalnych o średnicy 95cm na nowe PCV w części strychowej (podział okien na dwie kwatery, dopuszcza się w nowej stolarce zastosowanie tylko w jednej kwaterze skrzydła rozwiernego)

– wymiana okna w lukarnie od strony podwórka na nowe PCV o wymiarach ok. 185x115cm (podział okna na trzy kwatery, skrzydła rozwierne, jedno ze skrzydeł z funkcją rozwierno-uchylną)

– remont kominów w części strychowej: skucie luźnych tynków, wykonanie nowych tynków z wtopieniem siatki elewacyjnej, wykonanie malatury

– dostarczenie protokołu kominiarskiego z prawidłowości wykonania prac związanych z kominami

– wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych w konsultacji z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały oraz protokół kominiarski z odbioru prac.

 

pobierz Pliki