opublikowano dnia 23 października 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont dachu w budynku przy Al. 1 Maja 2A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru sporządzonego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
0611-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Al. 1 Maja 2A.

Termin realizacji: od wiosny 2024.

Informacje szczegółowe:

  1. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

  2. Inwestor zastrzega sobie prawo rezygnacji z wymiany orynnowania i obróbki gzymsu (dz. 3 przedmiaru robót).

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  4. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.
  5. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

  7. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac (należy uwzględnić termin rozpoczęcia prac nie wcześniej niż wiosna 2024 r.)
  8. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.