opublikowano dnia 4 kwietnia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont daszków (2szt.) nad wejściami do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy

ul. Koszarowej 1 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu daszków (2szt.) nad wejściami do budynku w budynku przy ul. Koszarowa 1 w Giżycku

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2704-2023r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Koszarowa 1.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

 1. Remont daszków nad wejściami do budynku2 szt.

  – demontaż obróbek blacharskich i blachodachówki

  – demontaż płyty OSB wraz z łatami i kontrłatami

  – montaż nowych łat i kontrłat

  – wykonanie podbitki z deski szalowej wraz z malowaniem

  – montaż nowych obróbek blacharskich

  – montaż nowego pokrycia dachowego z blachodachówki w kolorze ceglastym

– uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

 1. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 4. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 5. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

 

pobierz Pliki