opublikowano dnia 23 maja 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont dwóch segmentów składających się 18 balkonów/loggi budynku przy Placu Grunwaldzkim 1 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu balkonów/loggii  zgodnie
z
zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
31-05-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Plac Grunwaldzki 1.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Remont dwóch segmentów składających się 18 balkonów/loggi wg poniższego zakresu:

 

Płyty balkonowe 2 i 3 kondygnacji (12 szt.):

– skucie wszystkich warstw posadzkowych do płyty żelbetowej,

wycięcie pasa styropianu ze ściany (na wywiniecie papy) około 15 cm jeśli występuje

wykonanie izolacji przeciw wodnej balkonu z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę ,

– uzupełnienie styropianu na ścianie (z późniejszym uzupełnieniem wyprawy elewacyjnej nad cokolikami) jeśli występuje

wykonanie jastrychu spadkowego (spadek około 1,5%)

– wykonanie izolacji poziomej z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej, z zastosowaniem taśm uszczelniających

położenie płytek ceramicznych mrozoodpornych, antypoślizgowych na wysokoelastycznej zaprawie klejowej łącznie z cokolikami na ścianie (rodzaj płytek w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty)

– zaspoinowanie płytek elastyczną zaprawą do spoinowania,

– wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej

– zajęcie pasa drogowego

wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

 

Ściany, sufity, balustrady całych segmentów:

– skucie luźnych tynków ścian i sufitów

– gruntowanie i uzupełnienie brakujących tynków wraz ze strukturą

gruntowanie i wykonanie dwukrotnej malatury farbami elewacyjnymi (kolorystyka w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty)

wyczyszczenie i pomalowanie balustrad (kolorystyka w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty)

ekrany balustrad: skucie luźnych tynków, gruntowane, uzupełnienie ubytków tynków, wykonanie dwukrotnej malatury wraz z gruntowaniem farbami elewacyjnymi (kolorystyka w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty)

– demontaż i ponowny montaż anten i siatek

– wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej zadaszeń balkonów/loggii nad ostatnią kondygnacją

– zajęcie pasa drogowego

wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.
  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
  6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.