opublikowano dnia 12 kwietnia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont elewacji budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu elewacji wraz z przejściem i dobudówkami  budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Giżycku zgodnie z zakresem opisanym poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia 2604-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 14.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

  1. zbicie luźnych tynków elewacji
  2. gruntowanie pod tynki
  3. uzupełnienie ubytków tynku z zachowaniem istniejącej faktury
  4. wypełnienie odspojonych fragmentów istniejącego tynku z zachowaniem faktury
  5. demontaż starych parapetów oraz montaż nowych, ocynkowanych
  6. wymiana obróbek blacharskich na gzymsach
  7. konserwacja drewnianych elementów okapu w kolorze zbliżonym do istniejącego
  8. gruntowanie i podwójne malowanie elewacji na kolor zbliżony do istniejącego (farba silikatowa)
  9. zajęcie pasa drogowego

Informacje szczegółowe:

1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

UWAGA:

2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w 2 wariantach.

3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.