opublikowano dnia 31 maja 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont elewacji od strony zachodniej budynku przy al. 3-go Maja 42 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania remontu elewacji zachodniej zgodnie z zakresem podanym poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
14-06-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa 3-go Maja 42.

Zakres prac obejmuje:

Remont elewacji od strony zachodniej:

– czyszczenie elewacji,

– zbicie starych tynków cokołu i wykonanie nowych,

– uzupełnienie ubytków w strukturze ściany,

– montaż listew dylatacyjnych między budynkiem a dobudówką (2 szt.),

– malowanie cokołu i ściany nadziemia

Informacje szczegółowe:

  1. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

  6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac
  7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.