opublikowano dnia 31 lipca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont elewacji oraz zadaszeń nad drzwiami wejściowymi budynku Kętrzyńskiego 1A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu elewacji oraz zadaszeń nad drzwiami wejściowymi budynku Kętrzyńskiego 1A zgodnie z zakresem opisanym poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1408-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kętrzyńskiego 1A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

1. Remont ściany elewacji szczytowej zachodniej

 1. usunięcie odspojonych tynków elewacji (wycięcie odspojonej siatki elewacyjnej)
 2. gruntowanie
 3. wykonanie warstwy kleju wraz z wtopieniem siatki na całej elewacji szczytowej wraz z narożnikami (pasy szer. ok 50cm na elewacji północnej i południowej za rurami spustowymi)
 4. nałożenie warstwy tynku cienkowarstwowego zewnętrznego (silikonowy lub silikatowy) na całej elewacji szczytowej wraz z narożnikami (pasy szer. ok 50cm na elewacji północnej i południowej za rurami spustowymi)
 5. gruntowanie i podwójne malowanie elewacji na kolor zbliżony do istniejącego (w przypadku gdy tynk nie był barwiony)
 6. demontaż i ponowny montaż rur spustowych jeśli konieczne
 7. zajęcie pasa drogowego
 8. utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach

2. Remont pozostałych ścian elewacji oraz cokołu

 1. demontaż i ponowny montaż anten
 2. wymiana i uzupełnienie kratek nawiewów lokali
 3. uzupełnienie ubytków w dociepleniu
 4. zabezpieczenie okien i parapetów
 5. usunięcie odspojonych tynków elewacji (wycięcie odspojonej siatki elewacyjnej)
 6. gruntowanie
 7. wykonanie warstwy kleju wraz z wtopieniem siatki w miejscach usuniętych tynków
 8. nałożenie warstwy tynku cienkowarstwowego zewnętrznego (silikonowy lub silikatowy) w miejscach usuniętych tynków i w miejscach uzupełnień docieplenia
 9. gruntowanie i podwójne malowanie elewacji na kolor zbliżony do istniejącego
 10. demontaż i ponowny montaż rur spustowych jeśli konieczne
 11. gruntowanie i podwójne malowanie cokołu na kolor zbliżony do istniejącego
 12. zajęcie pasa drogowego
 13. utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach

3. Zadaszenia nad wejściami do budynku

 1. demontaż obróbek blacharskich i papy
 2. demontaż i ponowny montaż oświetlenia zewnętrznego
 3. skucie wszystkich warstw posadzkowych do płyty żelbetowej
 4. wycięcie pasa zdegradowanego styropianu ze ściany wysokości ok. 20-30cm na długości daszka oraz zmontowanie nowego
 5. wykonanie warstwy kleju wraz z wtopieniem siatki w miejscach wymienianego styropianu
 6. nałożenie warstwy tynku cienkowarstwowego zewnętrznego (silikonowy lub silikatowy) w miejscach uzupełnień docieplenia
 7. wykonanie szlichty – betonu spadkowego (wyrównanie nierówności),
 8. montaż obróbek blacharskich (wiatrownice i przyścienne)
 9. położenie 2 warstw papy (papa podkładowa + papa termozgrzewalna gr. min. 5,2 mm zachowująca elastyczność w użytkowaniu do temperatury – 25 stopni) z wywinięciem na ściany
 10. wykonanie tynku cienkowarstwowego (silikonowy lub silikatowy) od spodu i od czół z wklejeniem siatki
 11. utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach

   

Informacje szczegółowe:

1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

UWAGA:

2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.