opublikowano dnia 9 maja 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont elewacji ściany szczytowej budynku Piękna Góra 4

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu elewacji ściany szczytowej budynku Piękna Góra 4 zgodnie z zakresem opisanym poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia 2205-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Piękna Góra 4.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

  1. demontaż i ponowny montaż anten
  2. zabezpieczenie okien i parapetów
  3. oderwanie odspojonych tynków elewacji
  4. gruntowanie
  5. wykonanie warstwy kleju wraz z wtopieniem siatki
  6. nałożenie warstwy tynku cienkowarstwowego zewnętrznego
  7. gruntowanie i podwójne malowanie elewacji na kolor zbliżony do istniejącego (w przypadku gdy tynk nie był barwiony)
  8. utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach

Informacje szczegółowe:

1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

UWAGA:

2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w 2 wariantach.

3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.