opublikowano dnia 25 listopada 2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont i przebudowa instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Pionierska 9

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remont i przebudowa instalacji wodociągowej w poziomie piwnicy  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
0912-2022 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Pionierska 9.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuje : przebudowa instalacji wodociągowej polega na wykonaniu nowej instalacji od wodomierza głównego do istniejących pionów z montażem zaworów podpionowych. Dodatkowo należy doprowadzić nowe zasilenie do istniejącego wodomierza w lokalu użytkowym zlokalizowanym w piwnicy.

  Nową instalację należy poprowadzić pod stropem piwnicy w otulinach izolacyjnych z zachowaniem istniejących przekrojów. Przejścia instalacji przez ściany należy zabezpieczyć w rurach osłonowych.

  Na dzień dzisiejszy leżaki instalacji wodociągowej zlokalizowane są pod posadzkami piwnicy.

   

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz określać termin zakończenia prac oraz okres udzielonej gwarancji.
 3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.