opublikowano dnia 30 kwietnia 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont komina ponad dachem wraz z montażem ławy kominiarskiej w budynku przy ul. Smętka 1 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu komina ponad dachem i montaż systemowej, stalowej ławy kominiarskiej zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1005-2024r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Smętka 1.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Remont komina ponad dachem

– skucie istniejących czap

– przemurowanie niezbędnej części komina w części ponad dachem cegłą pełną

– tynkowanie komina, wraz z wtopieniem siatki

– malowanie komina (kolor analogiczny do istniejącego)

– wykonanie nowych obróbek blacharskich wokół komina z blachy ocynkowanej

– wykonanie nowych czap betonowych z kapinosami

– demontaż i ponowny montaż istniejących wywiewek

– montaż demontowalnych zabezpieczeń wylotów kanałów z siatki

– demontaż istniejącej drewnianej ławy kominiarskiej do remontowanego komina

– montaż systemowej ławy stalowej do remontowanego komina

– uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały oraz protokół kominiarski z odbioru prac.