opublikowano dnia 21 marca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont kominów i obróbek kominów ponad dachem oraz przemurowanie komina w części strychowej w budynku przy Placu Dworcowym 5 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu kominów i obróbek kominów pond dachem oraz przemurowanie komina w części strychowej zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3, bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0404-2023r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Plac Dworcowy 5.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

 1. Zadanie I: Przemurowanie komina w części strychowej (1 szt.)

  – zbicie starego tynku

  – przemurowanie zdegradowanych elementów komina cegłą ceramiczną pełną

  – tynkowanie

  – malowanie na kolor podobny do istniejącego

  uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

 2. Zadanie II: Remont kominów ponad dachem – (6 szt).

  – skucie istniejących czap i starych tynków

  – wykonanie nowych czap betonowych z kapinosami

  – przemurowanie górnej warstwy cegieł ścian kominów (jeśli wymagane)

  – wykonanie nowych obróbek blacharskich wokół kominów

  – ułożenie papy lub membrany na połączeniu kominów z połacią dachową

  – wtopienie siatki elewacyjnej i tynkowanie

  – malowanie na kolor podobny do istniejącego

  – demontaż i ponowny montaż istniejących nasad kominowych i anten

  – montaż demontowalnych zabezpieczeń wylotów kanałów z siatki

  – uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały oraz protokół kominiarski z odbioru prac.