opublikowano dnia 24 marca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont kominów w części strychowej oraz remont daszka nad wejściem do budynku przy ul. Struga 19 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu kominów w części strychowej oraz remont daszka nad wejściem do budynku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0304-2023r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Struga19.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

 1. Zadanie I: Remont komina w części strychowej (2 szt.)

  – zbicie starego tynku

  – tynkowanie i gruntowanie kominów

  – montaż kątowników z siatką

  – wtopienie siatki na kominach

  – dwukrotne malowanie

  uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

 2. Zadanie II: Remont daszku nad wejściem do budynku (1szt.)

  – demontaż istniejącej obróbki blacharskiej

  – wykonanie warstwy betonu spadkowego

  – montaż obróbek blacharskich

  – położenie dwóch warstw papy

          – wykonanie tynku od spodu z wklejeniem siatki

         – malowanie

        – utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały oraz protokół kominiarski z odbioru prac.