opublikowano dnia 29 stycznia 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont loggi w budynku przy ul. Armii Krajowej 4A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu płyt i ścian bocznych 3 loggi  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) lub elektronicznie na adres: admtechniczny245@wp.pl  w terminie do dnia 1201-2024r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 4A.

Administrator Sp. z o.o w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 4A zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

 

Zakres robót obejmuje :

– rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

– zerwanie posadzki cementowej

– rozebranie obróbek blacharskich na płycie balkonu oraz obróbek zlokalizowanych w pobliżu spodu płyty balkonowej

– usunięcie pasa styropianu wzdłuż styku ściany z płytą balkonową

– wykonanie izolacji przeciwwodnej balkonu z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę ok. 20cm

– wykonanie warstwy wyrównawczej (wykonanie warstwy spadkowej)

– wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,55mm

– wykonanie izolacji przeciwwodnej wg systemu producenta chemii budowlanej

– odtworzenie pasa izolacji termicznej ściany z wyprawą tynkarską

– posadzki z płytek gresowych (gres antypoślizgowy, mrozoodporny, ostateczna akceptacja płytki przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej)

– skucie odparzonych tynków spodniej części płyty balkonowej oraz czoła, uzupełnienie tynków, wykonanie nowych powłok malarskich

– skucie odparzonych tynków ścian logii, uzupełnienie tynków, wykonanie nowych powłok malarskich

– wyczyszczenie i pomalowanie balustrad

– wywóz i utylizacja gruzu, i uprzątnięcie po pracach

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

 1. Ilość balkonów do remontu 3 loggie (wg załącznika fotograficznego)
 2. Oferta powinna zawierać :

  – cenę ryczałtową za wykonanie remontu 3logii

 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
 4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 5. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 6. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 7. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

 8. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.