opublikowano dnia 20 marca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont płyt balkonowych oraz kominów budynku w miejscowości Piękna Góra 4A 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu płyt balkonowych oraz kominów  zgodnie z zakresem prac stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
0404-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Piękna Góra 4A

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piękna Góra 4A prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

1) Zadanie 1 – kominy:

– skucie luźnych tynków

– przemurowanie górnej warstwy cegieł ścian kominów

– przemurowanie zdegradowanych elementów kominów

– wykonanie nowych tynków z wtopieniem siatki elewacyjnej

– malowanie na kolor zbliżony do obecnego

– wykonanie nowych czap betonowych z kampinosami

– wykonanie obróbek z papy gr. min. 5,2mm wokół kominów

– wykonanie nowych obróbek blacharskich przyściennych z blachy ocynkowanej

– dostarczenie protokołu kominiarskiego z odbioru wykonanych prac

-demontaż i ponowny montaż anten oraz istniejących nasad kominowych

– montaż turbowentów na czynnych przewodach

– montaż kratek stalowych demontowalnych na wlotach bocznych pozostałych przewodów

– uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

2) Zadanie 2 – balkony (6 szt.)

– skucie luźnych fragmentów tynku

– skucie wszystkich warstw do płyty żelbetowej,

– wykonanie nowych obróbek blacharskich,

-wykonanie izolacji przeciwwodnej balkonu z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę ok. 20cm,

– wykonanie jastrychu spadkowego (spadek ok. 1,5%)

-wykonanie hydroizolacji w systemie weber.dry PUR SYSTEM* (lub równoważna)

– reprofilacja płyty żelbetowej balkonu

-tynkowanie wraz z wtopieniem siatki i malowanie spodów i czół balkonów

-wyczyszczenie i pomalowanie balustrad z zabezpieczeniem antykorozyjnym

– utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach

 

* System hydroizolacji weber.dry PUR SYSTEM :

1. Na przygotowanej płycie balkonowej naniesienie polimerowo-cementowej warstwy szczepnej weber.rep 751

2. W technologii „mokre na mokre” wykonanie warstwy podkładowej z profilacją podłoża i właściwego spadku z zaprawy weber.floor 1000 lub weber.floor rapid

3.Po związaniu, na tak wykonanej warstwie podkładowej wklejenie nowych obróbek blacharskich (blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze zbliżonym do pozostałych balkonów, gr. min. 0,55mm) z użyciem żywicy weber.tec 827S z pełnym zabezpieczeniem przed ich kontaktem z warstwą hydroizolacji.

4. Zagruntowanie podłoża preparatem weber.prim EP 2K

5. Wykonanie hydroizolacji i jednocześnie warstwy wierzchniej z zastosowaniem wysoce elastycznej membrany hydroizolacyjnej weber.dry PUR seal z posypką kwarcową (kolor i granulacja zostanie wybrana przez Wspólnotę Mieszkaniową)

 

Szczegółowe informacje:

1. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych zgodnie z podanym wyżej zakresem. Należy sporządzić oddzielne oferty na poszczególne zadania.

2. Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia, zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.

5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.