opublikowano dnia 12 czerwca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont płyt balkonowych w budynku przy ul. Smętka 12 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu płyt balkonowych  zgodnie z zakresem opisanym poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
26-06-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Smętka 12.

Zakres prac:

Prace należy wycenić w dwóch wariantach

Wariant 1 – balkony:

– skucie wszystkich warstw posadzkowych do płyty żelbetowej

– wycięcie pasa styropianu ze ściany (na wywinięcie papy) ok. 20-30cm

– wykonanie nowych obróbek blacharskich

– wykonanie izolacji przeciwwodnej balkonu z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę ok. 20cm

– uzupełnienie styropianu na ścianie (z późniejszym uzupełnieniem wyprawy elewacyjnej nad cokolikami)

– wykonanie jastrychu spadkowego (spadek ok. 1,5%)

– wykonanie izolacji poziomej z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej, z zastosowaniem taśm uszczelniających

– położenie płytek ceramicznych mrozodpornych, antypoślizgowych na wysokoelastycznej zaprawie klejowej łącznie z cokolikami na ścianie

– zaspoinowanie płytek elastyczną zaprawą do spoinowania

– uszczelnienie styku płytek płyty balkonowej z płytkami cokołu sznurem dylatacyjnym i elastyczną zaprawą uszczelniającą

– wyczyszczenie i pomalowanie balustrad z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wymiana ekranów z poliwęglanu w balustradach na nowe

Wariant 2 – balkony:

– skucie wszystkich warstw posadzkowych do płyty żelbetowej

– wycięcie pasa styropianu ze ściany (na wywinięcie papy) ok. 20-30cm

– wykonanie nowych obróbek blacharskich

– wykonanie izolacji przeciwwodnej balkonu z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę ok. 20cm

– uzupełnienie styropianu na ścianie (z późniejszym uzupełnieniem wyprawy elewacyjnej nad cokolikami)

– wykonanie jastrychu spadkowego (spadek ok. 1,5%)

– wykonanie hydroizolacji w systemie weber.dry PUR SYSTEM*

– wyczyszczenie i pomalowanie balustrad z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wymiana ekranów z poliwęglanu na nowe

*System hydroizolacji weber.dry PUR SYSTEM:

1.Na przygotowanej płycie balkonowej naniesienie polimerowo-cementowej warstwy szczepnej weber.rep 751

2.W technologii „mokre na mokre” wykonanie warstwy podkładowej z profilacją podłoża i właściwego spadku z zaprawy weber.floor 1000 lub weber.floor rapid

3. Po związaniu, na tak wykonanej warstwie podkładowej wklejenie nowych obróbek blacharskich (blacha stalowa ocynkowana, powlekana w kolorze zbliżonym do pozostałych balkonów, gr. min.0,55mm) z użyciem żywicy weber.tec 827S z pełnym zabezpieczeniem przed ich kontaktem z warstwą hydroizolacji

4. Zagruntowanie podłoża preparatem weber.prim EP 2K

5.Wykonanie hydroizolacji i jednocześnie warstwy wierzchniej z zastosowaniem wysoce elastycznej membrany hydroizolacyjnej weber.dry PUR seal z posypką kwarcową (kolor i granulacja zostanie wybrana przez Wspólnotę Mieszkaniową)

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać:

  – cenę jednostkową za remont każdego pionu balkonów w rozbiciu na oba warianty. Piony do wyceny zgodnie z poniższym zestawieniem (opis pionów na załączonych zdjęciach)

  a) pion nr 1,

  b) pion nr 2-4,

  c) pion nr 5-7,

  d) pion nr 8-10

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

 3. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

 5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

 6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac
 7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.