opublikowano dnia 12 czerwca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont płyt balkonowych w budynku przy ul. Warszawska 1 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu płyt balkonowych  zgodnie z zakresem opisanym poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
27-06-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 1.

Wariant 1 – balkony/loggie zaznaczone na czerwono (5 szt.)

– skucie wszystkich warstw posadzkowych do płyty żelbetowej

– wycięcie pasa styropianu ze ściany (na wywinięcie papy) ok. 20-30cm

– wykonanie nowych obróbek blacharskich

– wykonanie izolacji przeciwwodnej balkonu z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę ok. 20cm

– uzupełnienie styropianu na ścianie (z późniejszym uzupełnieniem wyprawy elewacyjnej nad cokolikami)

– wykonanie jastrychu spadkowego (spadek ok. 1,5%)

– wykonanie izolacji poziomej z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej, z zastosowaniem taśm uszczelniających

– położenie płytek ceramicznych mrozodpornych, antypoślizgowych na wysokoelastycznej zaprawie klejowej łącznie z cokolikami na ścianie

– zaspoinowanie płytek elastyczną zaprawą do spoinowania

– uszczelnienie styku płytek płyty balkonowej z płytkami cokołu sznurem dylatacyjnym i elastyczną zaprawą uszczelniającą

– od spodu uzupełnienie ubytków w płycie, wykonanie warstwy kleju wraz z wtopieniem siatki,

– malowanie spodu płyty balkonu/loggi na kolor biały

Wariant 2 – balkony/loggie zaznaczone na żółto (5 szt.)

– uszczelnienie miejsca styku obróbki blacharskiej z czołem balkonu,

– uzupełnienie ubytków w tynku w czole balkonu/loggi,

– malowanie czoła balkonu/loggi na kolor zbliżony do istniejącego

Wariant 3 – balkony/loggie zaznaczone na zielono (8 szt.)

– uszczelnienie miejsca styku obróbki blacharskiej z czołem balkonu,

– od spodu uzupełnienie ubytków w płycie, wykonanie warstwy kleju wraz z wtopieniem siatki,

– malowanie spodu i czoła płyty balkonu/loggi na kolor biały

Montaż listwy dylatacyjnej w miejscu dylatacji (załącznik nr4)

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

  3. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

  6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac
  7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.