opublikowano dnia 24 maja 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont pokrycia dachu oraz kominów budynku przy ul. Pionierska 18 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu pokrycia dachu oraz kominów budynku przy ul. Pionierska 18 w Giżycku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0706-2023r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Pionierska 18.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

– rozebranie pokrycia dachowego o powierzchni ok. 560 m2 z dachówki i gąsiorów

wymiana łat i kontrłat z tarcicy pokrytej impregnatami ogniochronnymi i biochronnymi

– wymiana zdegradowanego deskowania (wykonawca winien oszacować powierzchnię deskowania do wymiany), wymieniane deskowanie pokryta impregnatami ogniochronnymi i biochronnymi

– wymiana obróbek blacharskich dachu z blachy ocynkowanej: krokwie koszowe, pas nadrynnowy,

– wymiana obróbek blacharskich dachu z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia: obróbki przyścienne kominów, lukarn i parapetów zewnętrznych lukarn

-wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

-krycie dachu dachówką zakładkową typu esówka oraz gąsiorami w kolorze ceglastym

– montaż grzebienia okapowego

– wymiana pokrycia dachowego lukarn wraz z obróbkami na nowe z blachy tytancynk

– demontaż i ponowny montaż istniejących okien połaciowych

– wymiana 2 wyłazów dachowych na rozwierne z ogranicznikiem otwarcia

– obróbka na połączeniu połaci dachowej z kanałami wentylacyjnymi i spalinowymi

– kominy: wykonanie nowych czap betonowych, demontaż i ponowny montaż wywiewek, przemurowanie zdegradowanych elementów murowych, skucie i wykonanie nowych tynków z wtopieniem siatki, wykonanie nowej malatury, montaż siatek demontowalnych na wylotach przewodów kominowych

– uzupełnienie ubytków w gzymsach okapowych oraz pomalowanie ich całej powierzchni

– montaż systemowych elementów komunikacji dachowej z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia (montaż ławy kominiarskiej wzdłuż kalenicy oraz ław pod wyłazami )

– dostarczenie protokołu kominiarskiego z prawidłowości wykonania prac związanych z kominami

– wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych w konsultacji z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały oraz protokół kominiarski z odbioru prac.