opublikowano dnia 25 maja 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont pokrycia dachu oraz kominów budynku przy ul. Warszawska 15Aw Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu pokrycia dachu oraz kominów budynku przy ul. Warszawska 15A w Giżycku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0706-2023r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 15A.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

– wymiana obróbek blacharskich dachu z blachy ocynkowanej: obróbki przyścienne, attyk, obróbki wokół wyłazu,

– wymiana lub wykonanie dodatkowych obróbek blacharskich parapetów budynku sąsiedniego

– wymiana wywiewek kanalizacji sanitarnej wraz z obróbką

– kominy: wykonanie nowych czap betonowych, demontaż i ponowny montaż wywiewek i nasad, przemurowanie zdegradowanych elementów murowych, skucie i wykonanie nowych tynków z wtopieniem siatki, wykonanie nowej malatury, montaż siatek demontowalnych na wylotach przewodów kominowych

– attyki: skucie i wykonanie nowych tynków, wykonanie nowej malatury,

– demontaż istniejących ław wraz ze wspornikami

– montaż systemowych elementów komunikacji dachowej z blachy ocynkowanej wraz ze wspornikami

– wymiana wszystkich elementów mocujących blachę trapezową do łat („farmerów”)

– naprawa lokalnych nieszczelności w pokryciu dachowym

– dostarczenie protokołu kominiarskiego z prawidłowości wykonania prac związanych z kominami

– wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały oraz protokół kominiarski z odbioru prac.