opublikowano dnia 18 października 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont pokrycia dachu papowego oraz kominów w budynku przy ul. Dąbrowskiego 3 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu pokrycia dachu papowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i naprawy gzymsów oraz remont kominów budynku przy ul. Dąbrowskiego 3 w Giżycku zgodnie z zakresem opisanym poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia 3110-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 3.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Preferowany termin wykonania prac: wiosna 2024.

Zakres prac obejmuje:

 1. Demontaż istniejących obróbek blacharskich ,
 2. Demontaż i ponowny montaż urządzeń i anten,
 3. Remont wszystkich kominów ponad dachem polegający na:

  – zbicie starych tynków i usunięcie blaszanych czap kominowych,

  – wykonanie nowych tynków wraz z wtopieniem siatki i malowaniem,

  – wykonanie nowych betonowych czap kominowych wraz z hydroizolacją,

  – montaż nowych zabezpieczeń na wlotach kominów – siatki stalowej demontowalnej,

  – wymiana oraz montaż przedłużeń wywiewek pionów kanalizacyjnych wraz z montażem kominków

 4. Demontaż istniejącego wyłazu dachowego i montaż nowego wyłazu z ogranicznikiem rozwarcia skrzydła i zamknięciem wraz z obrobieniem,

   

 5. WARIANT 1:

  – Przygotowanie podłoża poprzez mechaniczne oczyszczenie (szczotki) istniejącej papy z kurzu, mchu i innych zanieczyszczeń,

  – Położenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na całości dachu (papa gr. min. 5,2 mm <do temperatury – 25 stopni w użytkowaniu> lub gr. 5,4mm) po uprzednim zagruntowaniu powierzchni

  lub:

  WARIANT 2:

  -zerwanie starej papy i jej utylizacja

  – usunięcie luźnych elementów i uzupełnienie ubytków w powierzchni posadzki dachu

  – wyrównanie i gruntowanie powierzchni dachu

  – ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej

  – ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej (papa gr. min. 5,2 mm <do temperatury – 25 stopni w użytkowaniu> lub gr. 5,4mm)

  wykonanie klinów przy kominach i wyłazie

   

 6. Wykonanie obróbek z papy wokół wszystkich kominów i wywiewek kanalizacyjnych,
 7. Montaż obróbek blacharskich na kominach
 8. Demontaż starych rynien

  a) Remont gzymsu – uzupełnienie ubytków i malowanie

  b) Montaż nowej obróbki blacharskiej na gzymsie – pas nadrynnowy i podrynnowy

  c) wymiana rynien i rur spustowych na nowe, stalowe ocynkowane

uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

 

Informacje szczegółowe:

1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wg obu wariantów

3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.