opublikowano dnia 12 kwietnia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont pokrycia dachu papowego w budynku przy ul. Białostocka 7 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu pokrycia dachu papowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i naprawy lub nadbudowy gzymsów budynku przy ul. Białostocka 7 w Giżycku zgodnie z zakresem opisanym poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dni 26-04-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Białostocka 7.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

 1. Demontaż istniejących obróbek blacharskich
 2. Remont wszystkich kominów ponad dachem polegający na:– uzupełnienie ubytków tynku,

  – malowanie kominów,

  – położenie nowej hydroizolacji czap kominowych

  – montaż nowych zabezpieczeń na wlotach kominów – siatki stalowej demontowalnej

  -wymiana oraz montaż przedłużeń wywiewek pionów kanalizacyjnych wraz z montażem kominków

 3. Demontaż istniejącego wyłazu dachowego i montaż nowego wyłazu z ogranicznikiem rozwarcia skrzydła i zamknięciem wraz z obrobieniem,
 4. Przygotowanie podłoża poprzez mechaniczne oczyszczenie (szczotki) istniejącej papy z kurzu, mchu i innych zanieczyszczeń,
 5. Położenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na całości dachu (papa gr. min. 5,2 mm <do temperatury – 25 stopni w użytkowaniu> lub gr. 5,4mm) po uprzednim zagruntowaniu powierzchni
 6. Wykonanie obróbek z papy wokół wszystkich kominów i wywiewek kanalizacyjnych,
 7. Demontaż anteny zbiorczej,
 8. Montaż obróbek blacharskich na kominach i szczytach budynku
 9. Demontaż starych rynien 

  Wariant 1:

  a) Remont gzymsu – uzupełnienie ubytków i malowanie

  b) Montaż nowej obróbki blacharskiej na gzymsie – pas nadrynnowy i podrynnowy

  c) wymiana rynny na tytan-cynk

  d) uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

  Wariant 2:

  a) remont i uzupełnienie ubytków w gzymsie po rurach spustowych

  b) uzupełnienie połaci do linii zewnętrznej gzymsu

  c) montaż rynny poza obrysem budynku (tytan-cynk)

  d) malowanie gzymsów

  e) montaż nowych obróbek blacharskich – pas nadrynnowy i podrynnowy

  f) Uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów.

Informacje szczegółowe:

1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

UWAGA:

2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w 2 wariantach.

3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.