opublikowano dnia 24 kwietnia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont pokrycia dachu papowego wraz z remontem komina ponad dachem budynku przy ul. Traugutta 10 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu pokrycia dachu papowego wraz z remontem komina ponad dachem budynku przy ul. Traugutta 10 w Giżycku zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
1105-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Traugutta 10.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Demontaż istniejących obróbek blacharskich
 2. Remont jednego komina ponad dachem polegający na przemurowaniu komina przy zastosowaniu cegły klinkierowej pełnej.
 3. Uzupełnienie betonu na czapkach kominowych istniejących kominów
 4. Demontaż istniejącego wyłazu dachowego i montaż nowego wraz z obrobieniem,
 5. Przygotowanie podłoża poprzez mechaniczne oczyszczenie (szczotki) istniejącej papy z kurzu, mchu i innych zanieczyszczeń,
 6. Położenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na całości dachu (papa gr. min. 5,2 mm <do temperatury – 25 stopni w użytkowaniu> lub gr. 5,4mm) po uprzednim zagruntowaniu powierzchni
 7. Montaż systemowych wywiewek kanalizacyjnych
 8. Wykonanie obróbek z papy wokół wszystkich kominów, attyk i wywiewek kanalizacyjnych,
 9. Montaż obróbek blacharskich na kominach, attykach i pas podrynnowy,
 10. Demontaż rynien oraz montaż nowych rynien stalowych ocynowanych
 11. Uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów.

 

Informacje szczegółowe:

1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

UWAGA:

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć opinie kominiarską po wykonaniu robót o prawidłowości wykonanych prac.

2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.