opublikowano dnia 6 września 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont pomieszczeń piwnicznych oraz usunięcie skutków zalania z lokalu nr 1 w budynku przy ul. Olsztyńska 13 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu pomieszczeń piwnicznych oraz usunięcie skutków zalania z lokalu nr 1 zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2009-2023r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Olsztyńska 13.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

1. Korytarz piwnicy (załącznik graficzny)

a) posadzki: skucie posadzki betonowej, wykonanie zagęszczonej podbudowy z pospółki gr. 10cm, położenie folii hydroizolacyjnej z wywinięciem na ściany, położenie styropianu posadzkowego gr. 5 cm, położenie folii hydroizolacyjnej, wykonanie posadzki betonowej gr. 6cm zbrojonej przeciwskurczowo

b) ściany:

– oczyszczenie ścian wykonanych z kamienia

– uzupełnienie spoin między elementami z kamienia

– na ścianach z cegieł: skucie tynków, gruntowanie, wykonanie nowych tynków

– ściany na całej wysokości należy dwukrotnie pomalować farbami emulsyjnymi białymi z gruntowaniem

– wymiana drzwiczek rewizyjnych (wyczystek kominowych) na nowe

c) Sufity: skucie luźnych tynków, gruntowanie, uzupełnienie brakujących tynków, gruntowanie, dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi białymi

2. Spocznik

– posadzka: skucie posadzki betonowej, wykonanie zagęszczonej podbudowy z pospółki gr. 10cm, położenie folii hydroizolacyjnej z wywinięciem na ściany, położenie styropianu posadzkowego gr. 5 cm, położenie folii hydroizolacyjnej, wykonanie posadzki betonowej gr. 6cm zbrojonej przeciwskurczowo

3. Sporządzenie kosztorysu powykonawczego uwzględniającego elementy prac związanych z usunięciem skutków zalania z lokalu nr 1 w celu przedstawienia go dla ubezpieczyciela.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych i kosztorysowych. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.