opublikowano dnia 28 lipca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont pomieszczenia piwnicznego, przeznaczonego na wózkownię/rowerownię w budynku przy ul. Kętrzyńskiego 1 w Giżycku”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu pomieszczenia przeznaczonego na wózkownię/ rowerownię  zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowyadmtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1108-2023r. do godz. 12:00 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kętrzyńskiego 1.
A
dministrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

 1. Wymiana instalacji oświetleniowej

  – demontaż starej instalacji

  – montaż nowej instalacji w rurkach ochronnych

  – instalacja oświetlenia LED i włącznika światła (3 punkty świetlne)

  uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

 2. Remont pomieszczenia przeznaczonego na wózkownię/rowerownię

  – wyburzenie elementów zaznaczonych na rysunku

  – zbicie starych tynków

  – wykonanie tynków cementowo-wapiennych (ściany i sufit)

  – dwukrotne malowanie ścian i sufitu

  – skucie starej posadzki i wykonanie wylewki betonowej gr. ok. 5cm (zalecane)

  – zakup i montaż stojaków na rowery (12 stanowisk)

  uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

  – wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia (klasa antywłamaniowa RC4, system jednego klucza – po jednym kluczu dla mieszkańca -48szt.)

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały oraz protokół kominiarski z odbioru prac.