opublikowano dnia 18 kwietnia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont schodów wejściowych od strony parku w budynku przy ul. Gdańska 11 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu schodów wejściowych od strony parku zgodnie z z rysunkiem, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
09-05-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Gdańska 11.

Zakres prac obejmuje:

– demontaż aktualnego wykończenia – płytki ceramiczne

rozbiórka stopni bocznych

– utwardzenie powierzchni po rozebranych elementach schodów

– wyrównanie powierzchni bocznej po rozebranych elementach schodów i pokrycie jej tynkiem żywicznym

przygotowanie powierzchni pod położenie płytek betonowych z wierzchnią warstwą z kamienia naturalnego praz ułożenie płytek

zakup i montaż wycieraczki zewnętrznej (60x90cm)z ociekaczem, ułożonej na równo z warstwą wykończeniową spocznika

– wykonanie balustrady metalowej z obu stron schodów (mocowana do powierzchni bocznej schodów, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana 2-krotnie farbą olejną)

– utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach

Informacje szczegółowe:

  1. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej, musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

  2. Schody oraz balustrady należy wykonać zgodnie z „Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „ oraz innych obowiązujących przepisów.

  3. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

  6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac
  7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

pobierz Pliki