opublikowano dnia 17 maja 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont schodów wraz z murkami oporowymi od strony wschodniej oraz wymiana ogrodzenia od strony zachodniej w budynku przy al. 3-go Maja 42 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania remontu schodów wejściowych do budynku od strony wschodniej oraz wymiana ogrodzenia. Na załączonym zdjęciu zaznaczono miejsca, które są przedmiotem zapytania.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
31-05-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa 3-go Maja 42.

Zakres prac obejmuje:

Zadanie 1 – remont schodów wraz z murkami:

– zburzenie istniejących murków przy schodach,

wymurowanie nowych ścianek z bloczków betonowych o gr. 24cm na wysokość schodów,

– wykonanie tynku żywicznego na murkach,

– uzupełnienie ubytków w ścianach po wyburzonych murkach,

skucie istniejącej opaski betonowej przy schodach i uzupełnienie kostką betonową analogiczną do wykorzystanej w chodniku,

wypoziomowanie schodów i wyrównanie wysokości istniejących stopni,

przygotowanie powierzchni pod położenie płytek betonowych z wierzchnią warstwą z kamienia naturalnego oraz ułożenie płytek,

utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach

Zadanie 2 – wymiana ogrodzenia od strony zachodniej:

– geodezyjne wyznaczenie granicy działki w miejscu planowanego ogrodzenia (zakres zaznaczony na załączonej mapce)

– demontaż istniejącego ogrodzenia do granicy z ogródkami działkowymi

– wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych w kolorze zielonym, h=150cm (wyceny należy dokonać w 2 wariantach z cokołem prefabrykowanym oraz bez cokołu)

utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach

Informacje szczegółowe:

  1. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

  6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac
  7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.